Minister iværksætter skærpet tilsyn med Københavns Universitet

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen har følgende umiddelbare kommentarer til redegørelsen om hjerneforskeren Milena Penkowa …

– Tidligere i dag har kammeradvokaten præsenteret konklusionerne i redegørelsen; ligesom jeg har haft mulighed for at læse den korte udgave af redegørelsen.

– Der ligger nu en omfattende, faktuel fremstilling af sagsforløbet på KU, der er igangsat en faglig gennemgang af Milena Penkowas forskningsfaglige produktion, Udvalgene for Videnskabelig Uredelighed gennemgår de sager, som er anmeldt, og Rigsrevisionen undersøger KU’s fondsadministration. Dertil kommer, at Videnskabsministeriet har lagt alle dokumenter frem vedrørende ministeriets håndtering af sagen.

– Det har været fremført, at der har fundet nepotisme sted i KU’s håndtering af “Penkowa-sagen”. Det har Kammeradvokaten vurderet ikke er tilfældet. Kammeradvokaten fastslår endvidere, at der ikke er foregået noget ulovligt, som pligtmæssigt skal føre til afskedigelse af rektor.

– Jeg har også bedt om bestyrelsens vurdering af sagens håndtering på KU. Bestyrelsen har over for mig udtrykt, at den ikke kunne have håndteret sagen anderledes, end tilfældet har været.

– Jeg er ikke enig i bestyrelsens vurdering. Jeg mener, der undervejs i sagens forløb er sket en række fejlskøn, som en ansvarlig bestyrelse må forholde sig til. Jeg efterlades med indtrykket af en mangelfuld opfølgning, hvilket giver mig anledning til at rette en meget alvorlig kritik mod KU’s bestyrelses håndtering af sagen.

– For at følge op på dette vil jeg derfor tage initiativ til følgende:

•skærpet tilsyn af universitetet, indtil forholdene er bragt i orden
•tæt dialog med bestyrelsesformanden om, hvorledes bestyrelsen agter at genskabe tilliden til KU
•opfølgning på Kammeradvokatens kritikpunkter
•vurdering af, om jeg som tilsynsmyndighed finder anledning til opfølgning på yderligere kritiske forhold
– Vi har i Danmark en universitetslov, der sikrer universiteternes selvstyre. Det er et princip, vi skal værne om. Men det fordrer, at selvstyret forvaltes med største ansvarlighed og årvågenhed over for uregelmæssigheder.

– Der er ikke grundlag for at afsætte bestyrelsen. Det kræver, at der er sket et egentligt lovbrud, eller at selve videreførelsen af KU er i fare. Det er ikke tilfældet her.

– Jeg ønsker ikke at ændre princippet om universiteternes selvstyre. Vi har en historisk tradition for, at universiteterne er frie og uafhængige. Det sikrer den nuværende model. Men vi må også konstatere, at universiteterne har en stor samfundsmæssig betydning som ramme for uddannelse og forskning. Derfor skal vi fra samfundets side kunne have fuld tillid til det, som sker på universiteterne. Derfor iværksætter jeg et skærpet tilsyn på KU.

– Der skal ikke herske tvivl om, at jeg ser på denne sag med stor alvor. Den har skadet tilliden til KU, og til dansk forskning. Denne tillid skal genetableres så hurtigt som muligt.

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *