Retningslinjer for videnpiloter

Formålet med ordningen er at styrke små og mellemstore virksomheders vækst- og innovationskapacitet. Tilbuddet sigter særligt på at få flere højtuddannede ud i områderne uden for landets storbyer.
Typiske spørgsmål til Videnpiloter

Gennem ordningen kan virksomheder med højst 100 ansatte få tilskud til at ansætte en højtuddannet medarbejder – en videnpilot, der skal gennemføre et konkret udviklingsprojekt for virksomheden.

Videnpiloten skal ansættes på fuld tid og almindelige funktionærvilkår, og skal arbejde fra virksomhedens adresse. Der gives tilskud i mindst 6 måneder og højst 12 måneder. Tilskuddet udgør kr. 12.500 per måned. Virksomheden skal selv betale resten af videnpilotens løn samt andre omkostninger til udviklingsprojektet. Tilskud falder bort, hvis ansættelsen varer mindre end 13 uger.

En virksomhed kan kun få tilskud til ét videnpilot-projekt i en treårig periode. Virksomheden kan tidligst indsende en ny ansøgning tre år efter afslutningen på det tidligere projekt.

Der gives kun tilskud til private virksomheder.

Der gives ikke tilskud til:

1.fonde, organisationer stiftet for offentlige midler, eller ideelle foreninger med andet grundlag
2.virksomheder underlagt offentlighedsloven
3.virksomheder ejet af stat, region eller kommune
4.virksomheder med driftstilskud fra stat, region eller kommune på mere end halvdelen af omsætningen
5.virksomheder oprettet med grundlag i lov
Krav til virksomheden
Hvis den ansøgende virksomhed indgår i et koncernfællesskab, gælder nedenstående krav for hele koncernfællesskabet og ikke kun for virksomheden. Ved koncernfællesskab forstås, at en anden virksomhed ejer mere end 25% af kapitalen eller stemmerettighederne i virksomheden, eller at virksomheden selv ejer 25% af samme i en anden virksomhed.

Virksomheden skal have mindst to og højst 100 fuldtidsansatte på ansøgningstidspunktet – eksklusiv ejer(e). Ejere er alle, der har en andel i virksomheden. Selvom ejeren er ansat i virksomheden, skal denne ikke tælles med i antal ansatte. Deltidsansatte skal omregnes til fuldtidsansatte. En fuldtidsstilling svarer i denne omregning til 37 timer ugentligt.

Virksomheden må i forvejen højst have to højtuddannede ansat foruden ejeren. Dog må alle ansatte ikke være højtuddannede. Med ’højtuddannede’ forstås uddannelser på kandidatniveau eller tilsvarende.

Virksomheden må ikke have – eller de sidste to år have haft – en ansat med en uddannelse svarende til videnpiloten. Ejeren undtaget.

Virksomheden skal mindst have kr. 1 mio. i årlig omsætning.

Virksomheden skal have eksisteret i mindst ét år på ansøgningstidspunktet, regnet efter oprettelse i cvr-registret.

Virksomheden må ikke være under konkurs eller i betalingsstandsning.

Virksomheden må på intet tidspunkt have eller have haft en ErhvervsPhD-studerende ansat.

Krav til videnpiloten
Videnpiloten skal som minimum have en uddannelse på kandidatniveau fra et universitet (herunder handelshøjskoler), en arkitektskole, Danmarks Designskole, Designskolen Kolding eller Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Uddannelsen skal være afsluttet på ansættelsestidspunktet.

Videnpiloten må ikke inden for de seneste to år have været ansat i virksomheden under nogen former, der har indebåret løn eller honorar fra virksomheden.

Krav til projektet
Videnpiloten skal gennemføre et konkret udviklingsprojekt for virksomheden, der skal bidrage til at styrke virksomhedens innovations- og vækstpotentiale. Projektet skal være nyt for virksomheden, og det skal vare mindst seks måneder.

Udviklingsprojektet kan fx omhandle:

•produktudvikling og kvalitetsforbedring
•hjemføring og implementering af nye teknologier
•udvikling af markedsføringsstrategier og opdyrkning af nye markeder for virksomhedernes produkter
•strategiudvikling og strategisk ledelse og personaleudvikling
•optimering af produktionsprocesser, forbedring og planlægning af arbejdsgange samt organisationsudvikling.
Virksomheden må ikke modtage andet offentligt tilskud til projektet.

Projektet kan starte tidligst en måned efter, at ministeriet har modtaget ansøgningen. Ansøgningen skal godkendes af ministeriet, før projektet kan starte.

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *